گریس پمپ بادی گولرسان

 گریس پمپ های بادی گلرسان در مدل های 10  و 30  و 50 کیلوئی و قابلیت تزریق گریس با قدرت 1 به 70  (حجم  800 گرم در دقیقه ) و 1 به 45 (حجم  1100 گرم در دقیقه )  به صورت مستمر را دارا هستند.کار با آن ها ساده بوده و به دلیل وجود چهار چرخ آزاد، براحتی جابجا می شوند.ساخت کشور ترکیه است.

مدل پمپ : 2110

فشار کار (بار) : 8-6

 قدرت( نسبت فشار) :45:1

میزان خروج گریس (گرم در دقیقه) :  1200

ظرفیت(کیلوگرم)  :10

طول شلنگ (متر) : 2

ابعاد (سانتیمتر) : 36x37x74

وزن(کبلوگرم) : 12.75

مدل پمپ : 2130

فشار کار (بار) : 8-6

 قدرت( نسبت فشار) :45:1

میزان خروج گریس (گرم در دقیقه) :  1200

ظرفیت(کیلوگرم)  :30

طول شلنگ (متر) : 2

ابعاد (سانتیمتر) : 39x42x92

وزن(کیلوگرم) : 16.75

مدل پمپ : 2150

فشار کار (بار) : 8-6

 قدرت( نسبت فشار) :45:1

میزان خروج گریس (گرم در دقیقه) :  1200

ظرفیت(کیلوگرم) :50

طول شلنگ (متر) : 2

ابعاد (سانتیمتر) : 39x42x113

وزن(کیلوگرم) : 19

مدل پمپ : 2210

فشار کار (بار) : 8-6

 قدرت( نسبت فشار) :70:1

میزان خروج گریس (گرم در دقیقه) :  800

ظرفیت(کیلوگرم) :10

طول شلنگ (متر) : 2

ابعاد (سانتیمتر) : 36x37x74

وزن(کیلوگرم) : 13

مدل پمپ : 2230

فشار کار (بار) : 8-6

 قدرت( نسبت فشار) :70:1

میزان خروج گریس (گرم در دقیقه) :  800

ظرفیت(کیلوگرم) :30

طول شلنگ (متر) : 2

ابعاد (سانتیمتر) : 39x42x92

وزن(کیلوگرم) : 17.20

مدل پمپ : 2250

فشار کار (بار) : 8-6

 قدرت( نسبت فشار) :70:1

میزان خروج گریس (گرم در دقیقه) :  800

ظرفیت(کیلوگرم) :50

طول شلنگ (متر) : 2

ابعاد (سانتیمتر) : 39x42x113

وزن(کیلوگرم) : 19.20

گریس پمپ بشکه ای گلرسان در دو مدل با قدرت فشار  1 به 70 و همچنین 1 به 45 و با مشخصات ذیل در دسترس اند. این مدل گیریس پمپ ها  روی بشکه های 185 کیلوئی قابل نصب هستند.

مدل پمپ : 2400

فشار کار (بار) : 8-6

 قدرت( نسبت فشار) :70:1

میزان خروج گریس (گرم در دقیقه) :  800

ظرفیت(کیلوگرم) :185

طول شلنگ (متر) : 20-2

ابعاد (سانتیمتر) : 14x16x126

وزن(کیلوگرم) : 7.3

مدل پمپ : 2450

فشار کار (بار) : 8-6

 قدرت( نسبت فشار) :45:1

میزان خروج گریس (گرم در دقیقه) :  1200

ظرفیت(کیلوگرم) :185

طول شلنگ (متر) : 20-2

ابعاد (سانتیمتر) : 14x16x126

وزن(کیلوگرم) : 7

 دانلود کاتالوگ

 دانلود کاتالوگ 

دانلود کاتالوگ