ساکشن بادی مدل 6000

ساکشن بادی کامیونی مدل 6640

ساکشن بادی قیف دار مدل 6500

ساکشن برقی مدل 6980

ساکشن برقی مدل 6910

ساکشن بادی و سواری مدل 6650